Need Help ?
Call: +977- 056520151

नागरिक बडापत्र

क्र.सं. सेवा सुविधाको विवरण सेवा पाउन पुर्याउनु पर्ने प्रक्रिया÷ कागजात सेवा वापत लाग्ने दस्तुर लाग्ने समयावधि कार्य सम्पादन गर्ने शाखा वा फाँट सेवा सम्बन्धमा गुनासो भए गुनासो सुन्ने अधिकारी
विद्यालय सञ्चालन (कक्षा थप तथा तह थप) अनुमति अनुमति माग फाराम
 •      विद्यालयको प्रस्तावना पत्र
 •    सम्बन्धित गा.वि.स., न.पा.को सिफारिस
 •    विद्यालय सेवाक्षेत्रको नक्सांकन
 •    वि.व्य.स.को निर्णय प्रतिलिपि
 •     समान तहका दुई छिमेकी विद्यालयको सहमति  
 •   शिक्षा नियमावलीले तोकेकोे संख्यामा योग्यता पुगेका शिक्षक नियुक्ति गरेको नियुक्ति पत्र
 •     विद्यालयको आर्थिक स्रोत खुलेको प्रमाण
 •   विद्यालय रहेको जग्गाको लालपूर्जा वा अन्य प्रमाण
 •     संस्थागत विद्यालयको हकमा गुठी वा कम्पनीमा दर्ता भएको प्रमाण पत्र
 •     विद्यालयले जग्गा वा घर भाडामा लिएको भए कम्तिमा पाँच वर्षकोे सम्झौता पत्र
 •    धरौटी जम्मा गरेको भौचरको प्रतिलिपि
फाराम दस्तुर
सामु. विद्यालय— रु.५००
संस्था. विद्यालय– रु १०००
धरौटी सामुदायीक तर्फ
तह    सामुदायीक    संस्थागत
प्रा.वि        रु ५००००
नि.मा        रु१५००००
मा.वि    रु१०००००    रु२०००००
अनुमति दस्तुर
तह    सामुदायीक    संस्थागत
प्रा.वि        रु५०००
नि.मा        रु ८०००
मा.वि        रु१००००
कक्षा थप दस्तुर
तह    सामु.    संस्थागत
प्रा.वि        प्रति कक्षा रु२०००का दरले
नि.मा        प्रति कक्षा रु५०००का दरले
मा.वि    ५०००    प्रति कक्षा रु५०००का दरले
शैक्षिक सत्र शुरु हुनुपूर्व ३ महिना अगाडि वि.प्र. शाखा कोठा नं.१०२ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
स्थायी नियुक्ति
 •    आयोगको सिफारिस पत्र
 •     निवेदन
 •    प्रमाणपत्रहरु
 •   सपथ पत्र
माध्यमिक तह रु १५००।
निम्न माध्यमिक तह रु १०००।
प्रावि तह रु ७००।
अायोगको पत्र अनुसार हुने वि.प्र. शाखा कोठा नं.१०२ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
बढुवा नियुक्ति
 •    आयोगको सिफारिस पत्र
 •    निवेदन
माध्यमिक तह रु ५००।
निम्न माध्यमिक तह रु ४००।
प्रावि तह रु ३००।  
आयोगको पत्र अनुसार हुने वि.प्र. शाखा कोठा नं.१०२ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
शिक्षक पदपूर्ति अनुमति   वि.व्य.स.को निर्णय प्रतिलिपि सहित पदपूर्ति अनुमति माग पत्र

नोट   दरवन्दि मिलानको क्रममा दरवन्दि कटौतीमा परेको विद्यालयमा र शिक्षक सेवाआयोग र विभागले नियुक्ति रोकेको अवस्थामा अनुमति पाउने छैन

  पेश हुँदाकै दिन वि.प्र. शाखा कोठा नं.१०२, जिल्ला शिक्षा अधिकारी
करार,अस्थायी शिक्षक नियूक्तिको अभिलेख राख्ने
 •    पदपूर्ति अनुमतिपत्रको फोटोकपी
 •     विज्ञापनको फोटोकपी
 •    छनौट समिति गठन देखि छनौट सम्पन्न हुँदासम्मका सवै कागजातहरु
 •     नियुक्तिको लागि वि.व्य.स.ले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि
 •    वि.व्य.स.ले प्रदान गरेको नियूक्ति पत्र
 •    नियुक्ति लिने व्यक्तिको अध्यापन अनुमति पत्र, नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रका प्रतिलिपीहरु
अभिलेख दस्तुर
प्रा.वि    रु३००
नि.मा    रु४००
मा.वि    रु५००
पेश गरेको १ हप्ता भित्र वि.प्र. शाखा कोठा नं.१०२ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
जिल्ला भित्र शिक्षक सरुवा
 •     अनुसूची १७ वमोजिमको छाड्ने र जाने दुवै विद्यालयको सहमति सहित सम्वधित शिक्षकको निवेदन ।
 •     सरुवा सहमतिको वि.व्य.स.को निर्णय प्रतिलिपि
 •     दरवन्दि मिलानको क्रममा दरवन्दि कटौतीमा परेको विद्यालयमा र शिक्षक सेवाआयोग र विभागले सरुवा रोकेको अवस्थामा सरुवा हुने छैन ।
पेश गरेको १ हप्ता भित्र वि.प्र. शाखा कोठा नं.१०२ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
जिल्लान्तर सरुवा

वि.व्य.स.को निर्णय प्रतिलिपि ,
  छाड्ने जिल्लाको जि.शि.काको सहमति पत्र,
  शिक्षकको स्थायी नियुक्ति पत्र,

 तर  दरवन्दि मिलानको क्रममा र शिक्षक सेवाआयोग र विभागले सरुवा रोकेको अवस्थामा सरुवा हुने छैन ।

सरुवा दस्तुर
प्रा.वि    रु १५००
नि.मा    रु २०००
मा.वि    रु ३०००
पेश गरेको १ हप्ता भित्र  वि.प्र. शाखा कोठा नं.१०२ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
पदस्थापना

ड्ड    शिक्षकको निवेदन

ड्ड    नियुक्ति पत्र

ड्ड    काज सरुवा भएको पत्र

ड्ड    विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहितको विद्यालयको सिफारिस  

ड्ड    शिक्षकको निवेदन

ड्ड    नियुक्ति पत्र

ड्ड    काज सरुवा भएको पत्र

ड्ड    विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहितको विद्यालयको सिफारिस  

 

एक हप्ता वि.प्र. शाखा कोठा नं.१०२ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
असाधारण विदा स्वीकृत,
 बेतलवी बिदा स्वीकृत,

शिक्षकको निवेदन

  स्थायी नियुक्ति पत्र

 वि.व्य.स.को निर्णय सहित विद्यालयको सिफारिस

पेश भएकै दिन वि.प्र. शाखा कोठा नं.१०२ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
१० राजिनामा स्वीकृत

राजिनामा पत्र

  विद्यालयको सिफारिस पत्र

सनाखतकोलागि स्वयं उपस्थित हुनु पर्ने छ

पेश हुँदाकै दिन वि.प्र.

वि.प्र. शाखा कोठा नं.१०२ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
११ निवृत्तिभरण, उपादान, औषधि उपचार खर्च

  निवृत्तिभरण, उपदान, औषधि उपचार खर्चको माग फाराम

 राजिनामा स्वीकृत भएको पत्र

 अनिवार्य अवकाश पत्र

 विदा प्रमाणित भएको फाराम,

  विदा अभिलेख रजिष्टरको प्रतिलिपी

 स्थायी नियुक्ति भएदेखिका सरुवा, वढुवा तथा रमाना पत्र

 विद्यालयको सिफारिस पत्र,

सेवा प्रमाणित गरेको पत्र, वरवुझारथ गरेको पत्र, असाधारण विदा लिए नलिएको प्रमाणित पत्र, औषधि उपचार खर्च लिए नलिएको प्रमाणित पत्र

 तलव र ग्रेड प्रमाणित गरेको पत्र

  विभागीय सजाय सम्वन्धी प्रमाणित पत्र

  शैक्षिक योग्यता, तालिम, नागरिकता र अध्ययन अनुमति पत्रको प्रतिलिपीहरु  (सवै कागजात दुई प्रतिकादरले बनाइ दुईवटा फाइल तयार गर्नुपर्ने)  
पेश भएको भोलिपल्ट वि.प्र. शाखा कोठा नं.१०२ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
१२ उपदान, औषधि उपचार तथा विदाको रकम भुक्तानी

शिक्षक किताव खानावाट रकम निर्धारण भएको पत्र

  विदा प्रमाणित भएको पत्रको फोटोकपी

  शिक्षकको परिचय पत्र वा सक्कल नागरिकताको प्रमाण–पत्र 
कागजात पेस भएकै दिन ( विद्यालय शिक्षक कितावखानाबाट रकम निकासा भए पछि)    

लेखा फाँट कोठा न २०३

लेखा अधिकृत
जिल्ला शिक्षा अधिकारी
१३ तलव भत्ता प्रमाणित

 नियुक्ति पत्र, अस्थायीको हकमा नियुक्ति समर्थन अभिलेख पत्र

 विद्यालयको सिफारिस

 सम्वन्धित शिक्षकको निवेदन

रु ५००।

सोही दिन

वि.प्र.  जिल्ला शिक्षा अधिकारी

जिल्ला शिक्षा अधिकारी
१४ रजिष्ट्रेसन फाराम÷एस्.एल्.सी.आवेदन फाराम

कक्षा ८ र ९ को लब्धाङ्क पत्रको प्रतिलिपी

 आदेदन फाराम (विद्यालय मार्फत)

प.नि.का.ले तोके अनुसार र

फराम दस्तुर रु १०
प.नि.का.ले तोके अनुसार  परीक्षा शाखा पछाडिको भवन , बि नि जिल्ला शिक्षा अधिकारी
१५ जिल्लास्तरीय कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन

आवेदन फाराम

  समष्टिगत विद्यार्थी विवरण
जिल्ला स्तरीय परीक्षा समितिले तोके अनुसार  परीक्षा शाखा पछाडिको भवन , बि नि जिल्ला शिक्षा अधिकारी
१६ जिल्लास्तरीय परीक्षाको लब्धाङ्क पत्रको प्रतिलिपी

संवन्धित व्यक्तिको निवेदन

विद्यालयको सिफारिस

रु १००।  पेश भएकै दिन  परीक्षा शाखा पछाडिको भवन , बि नि जिल्ला शिक्षा अधिकारी
१७ जिल्लास्तरीय परीक्षाको नाम,थर र जन्ममिति संशोधन

जन्मदर्ता प्रमाण पत्र÷नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

 बाबुको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

 मार्कसिटको प्रतिलिपी

 विद्यालयको सिफारिस
रु १००। पेश भएकै दिन  परीक्षा शाखा पछाडिको भवन , बि नि जिल्ला शिक्षा अधिकारी
१८ एस्.एल्.सी.सम्बन्धी नाम,थर,जन्ममिति आदि संशोधनको सिफारिस  

 विद्यालयको सिफारिस,

 नागरिकताको प्रतिलिपी÷जन्मदर्ताको प्रतिलिपी

 रजिष्ट्रेशन फारामको अर्धकट्टीको प्रतिलिपी

  प्रवेश पत्रको प्रतिलिपी

 जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फैसला पर्चा

  विद्यालयको सिफारिस
पेश भएकै दिन  परीक्षा शाखा पछाडिको भवन , बि नि जिल्ला शिक्षा अधिकारी
१९ एस्.एल्.सी. मूल प्रमाण पत्र वितरण

 विद्यालयको निवेदन

 राजस्व बुझाएको भौचर
रु २००। पेश भएकै दिन  परीक्षा शाखा पछाडिको भवन , बि नि जिल्ला शिक्षा अधिकारी
२० विद्यालय प्रमाणिकरण (विदेश जाने प्रयोजनको निमित्त)

सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

 शैक्षिक योग्यताका सक्कल प्रमाणपत्रहरु
रु ५००। पेश भएकै दिन  परीक्षा शाखा पछाडिको भवन , बि नि जिल्ला शिक्षा अधिकारी
२१ शिक्षक तलवभत्ताको निकासा

 चौमासिक माग फाराम

 अघिल्लो चौमासिकको तलवी भरपाई

 क.सं. कोष, कर दाखिला विवरण÷ भौचर प्रतिलिपि    
चौमासिक रुपमा पेश भएको १ महिना भित्र

लेखा फाँट,

लेखा अधिकृत

जिल्ला शिक्षा अधिकारी
२२ निशुल्क पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा  फ्लास १ मा भरेको विद्यार्थी तथा बास्तविक विद्यार्थी संख्याको आधारमा रकम निकाशा हुने (कक्षा १—१० सम्म सवैलाई र कक्षा ११ र १२ मा लक्षित समुहकालगि)   बार्षिक कार्यक्रममा तोकिए अनुसर कार्यक्रम शाखा कोठा नं.२०२ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
२३ छात्रवृत्ति रकम निकासा

 अपाङ्ग छात्रवृतिको लागि सूचनामा तोकिएको मिति भित्र अपाङ्गता परिचय पत्र र विद्यालयको सिफारिसपत्र सहित विद्यालयले अपाङ्ग विद्यार्थीको विवरण जि.शि.का.मा पेश गर्नुपर्ने

  द्वन्दपिडित छात्रवृतिको लागि सूचनामा तोकिएको मिति भित्र द्वन्दपिडित प्रमाणित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस, विद्यालयको सिफारिस, विद्यार्थीसंग मृतकको नाता प्रमाणित पत्र, विद्यार्थीको जन्मदर्ता लगायतका कागजातहरु जि.शि.का.मा पेशगर्नुपर्ने  
दोस्रो चौमासिक कार्यक्रम शाखा कोठा नं.२०२ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
२४ अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन अनुमति

  नयाँँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शैक्षिक सत्र सुरुहुनु भन्दा तीन महिना अगाडि निवेदन

 सम्बन्धित गा.वि.स वा न.पा.को सिफारिस

 प्रस्तावित विद्यार्थी सङ्ख्याको विवरण

 अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय
     अनौपचारिक शाखा कोठा नं.२०२    जिल्ला शिक्षा अधिकारी
२५ विद्यालयको जग्गा सम्वन्धि काम

  

  आवश्यकता पुष्टी हुनेगरी वि.व्य.स.को निर्णय प्रतिलिपि सहितको निवेदन, गा.वि.स.वा न.पा.को सिफारिस तथा कामको प्रकृति हेरी अन्य कागजातहरु
पेश भएको दिन, कामको प्रकृतिहेरी समय अन्तर  अान्तरिक प्रशासन, क प्र फाँट कोठा नं १०४ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
२६ विद्यालयको खाता सञ्चालन

      विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रतिलिपि

 दस्तखत नमुना कार्ड

 विद्यालयको  पत्र    
पेश भएकै दिन लेखा, कोठानं २०३ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
२७ कक्षाकोठा निर्माण, शौचालय निर्माण, विद्यालय मर्मत, खानेपानी व्यवस्था लगायत

 विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित विद्यालयको निवेदन

 भौतिक निर्माण गर्ने जग्गाको लालपुर्जा सो नभए सम्बन्धित गा.वि.स. को सिफारिस पत्र

 लागत अनुमानको कम्तिमा २५% जनश्रमदान गर्ने प्रतिबद्धता

निवेदन संकलन, नियमानुसार प्राथमिकताको आधारमा

छनौट गर्ने पहिलो चौमासिक

कार्यक्रम शाखा, कोठा नं २०२

भौतिक

जिल्ला शिक्षा अधिकारी
२८ विद्यालयको लेखा परीक्षक नियुक्ति    ड्ड विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित दर्तावाल लेखा परीक्षकको सूचीबाट तीनजनाको नाम सिफारिस  गरिएको विद्यालयको पत्र      दोस्रो चौमासिक भित्र लेखा, कोठानं २०३ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
२९ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम वितरण

 सम्वन्धित संस्थाको कार्ययोजना सहितको निवेदन

 स्थानीय निकायको सिफारिस पत्र

संस्थाको विबरण    
पहिलो चौमासिक भित्र,अनौपचारिक शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार  अनौपचारिक शाखा जिल्ला शिक्षा अधिकारी
३० निरीक्षण,अनुगमन,शैक्षिक परामर्श, सरसल्लाह, सहयोग, सूचना , तथ्यांक

लिखित निबेदन,

 मौखिक सोधपुछ     
कार्यालय समयमा सम्वन्धित शाखा, जनसम्पर्क कक्ष , विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति जिल्ला शिक्षा अधिकारी

काम हुदै छ प्रतिक्षा गर्नुहोस्

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस